GDPR

Privatlivspolitik

Her kan du læse om, hvordan fysioterapeut og ART-behandler Pernille Ottesen håndterer personoplysninger.

Dataansvarlig

Fysioterapeut og ART-behandler Pernille Ottesen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig som registreret patient.

Behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) og Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven)).

Dataansvarligs kontaktoplysninger

Navn: Pernille Ottesen

Adresse: Baysvænge 12, 8752 Østbirk

CVR-nr.: 37239046

Telefon: 23829500

Mail: Fysioterapeutogartbehandler@outlook.dk

Indsamling af personoplysninger

Fysioterapeut og ART-behandler Pernille Ottesen indsamler følgende oplysninger om dig som patient:

  • Navn
  • CPR-nr.
  • E-mail
  • Telefonnummer
  • Journal fra egen læge

Formål med at indsamle personoplysninger

Indsamlingen af personoplysninger har som formål at vi kan levere dig som patient en ydelse i form af fysioterapeutisk behandling.

Indsamlingen af personoplysninger har ligeledes som formål at vi kan fakturere dig for ydelsen.

Retsgrundlag for behandlingen

Dine oplysninger i forhold til behandling sker jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (indgåelse af en kontrakt). Der indhentes journal med henvisning fra lægen gennem Refhost jf. Persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra h (kontrakt med en sundhedsperson, som er underlagt tavshedspligt jf. artikel 9, stk. 3).

Som patient har du også mulighed for selv at printe din journal og medbringe den.

Tidsperiode for behandling

Dine oplysninger opbevares så længe de tjener det formål, hvortil de blev indhentet. Efter endt forløb opbevares din journal i 5 år jf. Styrelsen for Patientsikkerheds regler omkring journalopbevaring.

Oplysninger ift. fakturering bliver opbevaret i 5 år plus indeværende kalenderår jf. Bogføringslovens § 10.

Videregivelse af oplysninger

Jf. Persondataforordningens artikel 13, stk. 1, litra e, har du ret til at vide hvem fysioterapeut og ART-behandler Pernille Ottesen videregiver dine oplysninger til:

Dine oplysninger bliver indtastet og dermed videregivet til journalsystemet Terapeutbooking, som kan håndtere fakturering, hvortil der er udarbejdet en databehandleraftale.

Dine oplysninger kan ligeledes blive videregivet til følgende:

  • Egen læge
  • Personlig træner
  • Forsikringsselskaber
  • Andre relevante samarbejdspartnere

Denne videregivelse sker ikke uden dit samtykke jf. Persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra a.

Dine rettigheder

Som registreret fysisk person har du nogle rettigheder, som fysioterapeut og ART-behandler Pernille Ottesen naturligvis forholder sig til, se herunder:

Ret til at se oplysningerne (indsigtsret)

Jf. Persondataforordningens artikel 15 har du ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig, formålet med registreringen, kategorier af personoplysninger, modtagere af oplysningerne, samt hvorfra oplysningerne stammer, hvis de ikke er indsamlet hos fysioterapeut og ART-behandler Pernille Ottesen.

Ret til at få urigtige oplysninger rettet

Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig, uden unødig forsinkelse jf. Persondataforordningens artikel 16.

Ret til sletning

Jf. Persondataforordningens artikel 17 har du ret til at få slettet de personoplysninger, vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, hvor der ikke ligger en retlig forpligtelse i EU-retten eller Danmarks nationale ret.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Jf. Persondataforordningens artikel 21 har du i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse imod behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden, uden hindring. Denne ret til dataportabilitet kan anvendes, når behandlingen er baseret på samtykke jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a eller artikel 9, stk. 2, litra a, eller hvis behandlingen foregår på baggrund af en kontrakt jf. artikel 6, stk. 1, litra b og når behandlingen foretages automatisk (jf. Persondataforordningen artikel 20, stk. 1, litra b).

Ret til at tilbagekalde samtykke

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage jf. Persondataforordningens artikel 7, stk. 3. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår øverst på siden.

Sikkerhed

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger imod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt imod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at kunne udføre deres arbejde, har adgang til oplysningerne.

Styrelsen for Patientsikkerhed har udarbejdet denne tilsynsrapport
om patientsikkerhed hos Fysioterapeut og ART-behandler Pernille Ottesen.

Klageinstans

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang på Datatilsynets hjemmeside.